Nacrt prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) BR. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti

Dana 14. travnja 2016. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o provedbi UREDBE (EU) BR. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti, s konačnim prijedlogom zakona
 
Odredbama Zakona osigurati će se provedba Uredbe 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 92/52/EEZ, direktiva Komisije 96/8/EZ, 1999/21/EZ, 2006/125/EZ i 2006/141/EZ, Direktive 2009/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 41/2009 i (EZ) br. 953/2009 (dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 609/2013).
 
Zakonskim prijedlogom će se definirati nadležno tijelo za provedbu Zakona, Uredbe (EU) br. 609/2013i delegiranih akata koji će biti doneseni na temelju ove Uredbe,  utvrdit će se  poslovi nadležnoga tijela, način provedbe službenih kontrola, načini postupanja i izvješćivanja Europske komisije i obveze i odgovornosti subjekata u poslovanju s hranom koji na tržište Republike Hrvatske stavljaju hranu za dojenčad i malu djecu, hranu za posebne medicinske potrebe i zamjene za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti.
 
Svi zainteresirani mogu dostaviti komentare putem središnjeg portala za savjetovanje "e-Savjetovanja" te putem e-mail-a: helpdesk_sigurnost_hrane@miz.hr do 14. svibnja 2016. godine.

Savjetovanje je dostupno na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=3069

U savjetovanju mogu sudjelovati samo registrirani korisnici, pa Vas molimo da se registrirate prije komentiranja.
Registrirati se možete putem poveznice https://esavjetovanja.gov.hr/Account/Register

Detaljne informacije o postupku registracije možete pronaći na https://savjetovanja.gov.hr/o-savjetovanjima/sto-su-to-e-savjetovanja-i-kako-se-ukljuciti-1123/kako-se-registrirati/1106

Nacrt prijedloga Zakona o provedbi Uredbe 306_2013 
Obrazloženje Zakona o provedbi Uredbe 309_2013
Prethodna procjena i teze za Zakon o provedbi Uredbe 609_2013