Kemikalije

Slika arhiva/images/media/images/reach_2018_campaign_banner_lg_blue_lowres/118886-1-cro-HR/reach_2018_campaign_banner_lg_blue_lowres.jpg

U „Narodnim novinama“ 60 od 30.5.2015. objavljen je Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija koji je stupio na snagu 1.6.2015. godine.

Napominjemo da se u Republici Hrvatskoj  od 1. srpnja 2013. godine izravno primjenjuje Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006, sa svim izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu: Uredba 1272/2008).

Člankom 61. stavkom 1. podstavkom 1. Uredbe 1272/2008 propisano je prijelazno razdoblje za smjese prema kojem se smjese do 1. lipnja 2015. godine razvrstavaju, označuju i pakiraju po starom sustavu odnosno prema Pravilniku o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (»Narodne novine« broj 23/08, 64/09, 113/10 i 63/12).

Nadalje, stavkom 4. podstavkom 1. istoga članka propisana je iznimka prema kojoj smjese koje su razvrstane, označene i zapakirane po starom sustavu odnosno Pravilniku o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (»Narodne novine« broj 23/08, 64/09, 113/10 i 63/12) i koje su stavljene na tržište prije 1. lipnja 2015. nije potrebno ponovno označiti i prepakirati u skladu s Uredbom 1272/2008 do  1. lipnja 2017. godine.

_____________________________________________________________________________reach-2018-campaign-banner_lg_blue_lowres

Rok za registraciju kemijskih tvari 2018.

Ako proizvodite kemijske tvari ili ih uvozite iz zemalja izvan EU-a u količini iznad 1 tone godišnje, podliježete obvezama registracije u skladu s Uredbom REACH. Ako proizvodite ili uvozite proizvod (smjesu, proizvod), on može sadržavati tvari koje je potrebno pojedinačno registrirati.

Ako ste predregistrirali tvari koje proizvodite ili uvozite iz zemalja izvan EU-a u količini iznad 1 tone koja ne prelazi 100 tona godišnje, a koje još niste registrirali, u skladu s Uredbom REACH dužni ste ih registrirati do 31. svibnja 2018.

Ako još niste predregistrirali svoje  tvari, postoji mogućnost kasne predregistracije do 31. svibnja 2017.

Više informacija

Pomoć za bolje razumijevanje vaših dužnosti

Informacije na sljedećim stranicama pomoći će vam objašnjavanjem svih koraka u postupku: 

http://www.echa.europa.eu/hr/web/guest/reach-2018

________________________________________________________________________________