Notifikacija sukladno članku 7(2) – nakon 1.6.2011.

Za svaki proizvod koji se proizvodi ili se uvozi u EU potrebno je provjeriti da li se u njemu nalazi tvar s kandidat liste za autorizaciju te da li je sadržana u koncentraciji iznad 01% m/m što povlači za sobom obvezu notifikacije ECHA-i. Uključivanje na tu listu obavlja se sukladno članku 57. Uredbe, a listu će objaviti i ECHA na svojim web stranicama koja će se nadopunjavati redovito svakim novim uključivanjem neke tvari na tu listu. Tvari zabrinjavajućih svojstava što se nalaze na kandidat listi za autorizaciju su tvari karcinogenih, mutagenih i reprotoksičnih svojstava (CMR kategorija 1 i 2), postojane, biakumulativne i toksične (PBT) ili vrlo postojane i vrlo bioakumulativne (vPvB).

Notifikacija tvari je potrebna ukoliko su zadovoljeni svi uvjeti kako slijedi:

  • tvar se nalazi na kandidat listi za autorizaciju
  • tvar je prisutna u uvezenom ili proizvedenom proizvodu u količini većoj od jedne tone (po proizvođaču odnosno uvozniku)
  • tvar je prisutna u proizvodu u koncentraciji u 0,1% (w/w)


Ukoliko proizvođač odnosno uvoznik može isključiti izloženost ljudi i okoliša u uobičajenim odnosno realno predvidivim uvjetima uporabe, uključujući zbrinjavanje notifikacija nije obvezna. U tom je slučaju proizvođač odnosno uvoznik primatelju proizvoda dužan dostaviti odgovarajuće upute. Notifikacija također nije potrebna ako je za tvar prilikom registracije ta uporaba već navedena.

Obveze notifikacije tvari u proizvodima odnose se također i na sama pakiranja koja se ocjenjuju posebno od proizvoda koje sadrže.

Notifikacija tvari nije potrebna u slučaju kada je proizvod proizveden ili uvezen prije stavljanja tvari na kandidat listu za autorizaciju.

Za potrebe notifikacije ECHA-i se sukladno članku 7(2) Uredbe dostavljaju se sljedeće podaci:

  • podaci o proizvođaču odnosno uvozniku i kontakt podaci
  • broj(evi) registracije ako su raspoloživi
  • identitet tvari (Priloga VI Uredbe)
  • razvrstavanje tvari
  • kratak opis namjene tvari u proizvodu (Priloga VI Uredbe) i namjene proizvoda
  • količinski raspon tvari sadržan u proizvodu, npr. 1–10 tona, 10–100 tona itd.