Prenošenje poslova Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi


OBAVIJEST - Prenošenje poslova Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi
Stupanjem na snagu Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite (Narodne novine“ broj 118/2018) od 1. siječnja 2019. godine, Ministarstvo zdravstva je preuzelo sve poslove, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, prava i obveze i financijska sredstva Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi.
Postupke započete prema odredbama Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi („Narodne novine“, broj 124/2011) koji nisu pravomoćno dovršeni do prestanka rada Agencije dovršit će Ministarstvo zdravstva prema odredbama toga Zakona.
http://www.aaz.hr/