Sastanak Nacionalnih EU koordinatora za droge (NDC)

  • Vrijeme
14.5.2020.
 
  • Organizator
MInistarstvo zdravstva
 
  • Kategorija događanja
Sastanak
 
  • Lokacija
Šubićeva poslovna zgrada, Šubićeva 29, Zagreb

U okviru Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije organizirati će se sastanak EU Nacionalnih koordinatora za droge. Sastanak će se  održati 14. svibnja u Zagrebu.

Cilj sastanka je istražiti ulogu evaluacije i provedbe nacionalnih strategija protiv droga, naglašavajući njihov utjecaj na praćenje kao temelj za donošenje prioriteta u području droga. Sastanak će biti praćen nizom radionica i rasprava u kojima će sudjelovati delegacije država članica Europske unije, predstavnici institucija Europske unije (Glavno tajništvo Vijeća Europske unije, Europska komisija, EASS, EUROPOL, Pravna služba, EMCDDA ) i stručnjaci iz zemlje koja predsjeda na području droga.

Tijekom sastanka održati će se tematske rasprave kako slijedi: usporedni pregled evaluacijske prakse strateških dokumenata o drogama na razini EU; pojmovi, vrste i uloga evaluacije u procesu donošenja politika: liječenje, resocijalizacija i smanjenje potražnje; preliminarni rezultati evaluacije EU strategije o drogama 2013.-2020 .; evaluacija hrvatske Nacionalne strategije o drogama i procjena učinaka i provedbe na području prevencije, liječenja, resocijalizacije u Republici Hrvatskoj; primjeri dobre prakse - organizacije civilnog društva; rasprava i zaključci.

Teme koje će se prezentirati te biti predmet rasprave tijekom sastanka, pripremiti će se u suradnji s predstavnicima europskih institucija, predstavnicima država članica Europske unije i hrvatskim stručnjacima iz relevantnih područja.