PROPISI

SANITARNA INSPEKCIJA  - OPĆENITO

 • Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN br. 113/08 i 88/10)
 • Uredba o graničnim prijelazima na kojima se obavlja sanitarni inspekcijski nadzor (NN br. 33/13) – stupa na snagu 1.7.2013.
 • Pravilnik o sadržaju i načinu davanja potvrde o usklađenosti glavnog projekta sa sanitarno-tehničkih uvjetima gradnje i vrstama građevina koje podliježu sanitarnom nadzoru ( NN br. 93/99)
 • Pravilnik o znački i iskaznici sanitarnog inspektora (NN 28/11 i 120/12)
 • Pravilnik o građevinama koje podliježu sanitarnom nadzoru te načinu obavljanja sanitarnog nadzora tijekom gradnje ( NN br. 48/00 i 42/08)
 • Na snazi od ranije:
 • Uputstvo o sadržaju i rokovima dostavljanja izvještaja o radu sanitarne inspekcije (NN br.18/83)


KEMIKALIJE I BIOCIDNI PRIPRAVCI

KEMIKALIJE 

 • Zakon o potvrđivanju Roterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini ( NN-MU br. 4/2007)
 • Zakon o kemikalijama (NN 18/13) – stupa na snagu 1.7.2013.
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006 (NN br. 50/12 i 18/13)  – stupa na snagu 1.7.2013.
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) broj 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija ( NN br. 53/08 i 18/13) – stupa na snagu 1.7.2013.- ali industrija ima prijelazno razdoblje od godinu dana za registraciju tvari
 • Zakon o provedbi (EZ) BR.689/2008 Europskog parlamenta i vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (NN 139/10 i 25/13) – stupa na snagu 1.7.2013.
 • Nacionalni program nadgledanja sukladnosti s načelima dobre laboratorijske prakse (NN 61/12)
 • Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o opasnim kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika ( NN br. 113/06)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje se bave proizvodnjom, prometom ili korištenjem opasnih kemikalija te o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne ili fizičke osobe koje obavljaju promet na malo ili koriste opasne kemikalije ( NN br. 68/07)
 • Pravilnik o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija ( NN br. 23/08,  64/09, 113/10 i 63/12) – paralelno se primjenjuje s Uredbom 1272/2008/EZ (vidi članak 61. Uredbe 1272/2008/EZ) do 1.6.2015. odnosno do 1.6.2017. godine                                                                                  
 • Pravilnik o dobroj laboratorijskoj praksi ( NN br. 38/08) 
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju uslužne ili posredničke poslove pri kojima ne dolaze u neposredan doticaj s opasnim kemikalijama ( NN br. 73/09) – stupa na snagu 1.7.2013. 
 • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od otrova ( NN br. 62/99)
 • Pravilnik o skladištenju opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina (NN 78/12) 
 • Pravilnik o uvjetima glede posebnih mjera zaštite na radu s otrovima u pravnim osobama koje rabe otrove u znanstvenoistraživačke svrhe ( NN  br. 148/99) 
 • Pravilnik o malim količinama otrova namijenjenih za laboratorijske i znanstvene svrhe (  NN br. 39/03) 
 • Nacionalna strategija kemijske sigurnosti ( NN br.143/08)


  

BIOCIDNI PRIPRAVCI

 • Zakon o biocidnim pripravcima ( NN br. 63/07,  35/08 i 56/10) – prestaje važiti s 1.9.2013., osim članka 7. stavka 2., u dijelu ovlasti ministra da utvrdi popis postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima, članka 23., članaka 65. i 65.a.
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (NN 39/13) – stupa na snagu 1.9.2013. 
 • Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima ( NN br. 90/08, 28/09, 36/10, 31/11, 32/12 i 26/13) 
 • Pravilnik o dokumentaciji za ocjenu aktivne tvari u biocidnim pripravcima, dokumentaciji za ocjenu biocidnih pripravaka, postupcima ocjenjivanja biocidnih pripravaka i njihove uporabe te o vrstama biocidnih pripravaka s njihovim opisima i jedinstvenim načelima za ocjenjivanje biocidnih pripravaka ( NN  br. 90/08) 
 • Popis biocidnih pripravaka kojima je dano odobrenje za stavljanje na tržište ( NN br. 62/13) 


Danom stupanja na snagu  Zakona o kemikalijama („Narodne novine“ br. 18/13) prestaju važiti:

 1. Lista opasnih kemikalija čiji je promet zabranjen, odnosno ograničen (»Narodne novine«, br. 39/10., 37/11. i 40/12.),
 2. Lista tvari koje na razini Europske unije podliježu postupku izdavanja odobrenja (»Narodne novine«, br. 40/12.),
 3. Pravilnik o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (»Narodne novine«, br. 64/11., 137/11. i 71/12.),
 4. Pravilnik o ispunjavanju sigurnosno-tehničkog lista (»Narodne novine«, br. 39/09. i 74/11.),
 5. Pravilnik o uvozu i izvozu opasnih kemikalija (»Narodne novine«, br. 73/09., 104/10. i 39/12.).


Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti članak 12. i Prilog V. Pravilnika o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (»Narodne novine«, br. 23/08., 64/09., 113/10. i 63/12.).