Uprava za unaprjeđenje zdravlja

Uprava za sanitarnu inspekciju i javno zdravstvo obavlja:
 
 • inspekcijske, statističke, upravne i druge poslove vezane za nadzor nad provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata u području sanitarnog nadzora;
 • obavlja inspekcijske, upravne i druge poslove koji se odnose na zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, neionizirajućih zračenja, primjene Zakona o genetski modificiranim organizmima na zdravstvenu ispravnost hrane u okviru nadležnosti i predmeta opće uporabe te na proizvodnju, promet, uporabu i zbrinjavanje kemikalija, biocidnih proizvoda i drugih tvari štetnih po zdravlje ljudi;
 • obavlja inspekcijski nadzor nad izgradnjom građevina koje podliježu sanitarnom nadzoru;
 • provodi sanitarni nadzor nad uvozom hrane i predmeta opće uporabe kao i sirovina za njihovu proizvodnju u vezi s udovoljavanjem uvjetima zdravstvene ispravnosti;
 • obavlja poslove financiranja službenih kontrola hrane;
 • provodi sanitarni nadzor nad uvozom, prijevozom i provozom preko teritorija Republike Hrvatske kemikalija, biocidnih proizvoda i drugih štetnih tvari po zdravlje ljudi te sanitarni nadzor nad osobama i njihovim stvarima pri prelasku državne granice u svrhu zaštite pučanstva od zaraznih bolesti;
 • surađuje s drugim tijelima državne uprave na području zaštite zdravlja pučanstva te zaštite i unaprjeđenja zdravog okoliša;
 • predlaže mjere za unaprjeđenje stanja; stručne i upravne poslove iz područja zdravstvene zaštite na razini zdravstvenih zavoda na području javnozdravstvene djelatnosti medicine rada i antidopinga,
 • unaprjeđuje i prati provedbu preventivnih javnozdravstvenih programa, strategija i akcijskih planova;
 • unaprjeđuje aktivnosti na području zaštite zdravlja stanovništva,
 • predlaže programe za unaprjeđenje zdravlja i poboljšanje kvalitete življenja osoba iz vulnerabilnih skupina;
 • surađuje s udrugama građana u cilju jačanja uloge civilnoga sektora u sustavu zdravstva te pruža pomoć građanima iz djelokruga rada;
 • prati i sudjeluje u usklađivanju i implementaciji propisa Europske unije iz djelokruga rada;
 • sudjeluje u pripremi i koordinaciji provedbe programa i projekata zajednice za zdravlje Europske unije;
 • prati potrebe i izrađuje prijedloga Mreže javne zdravstvene službe i potrebnih radnika;
 • surađuje i koordinira rad s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijelima državne uprave, udrugama, stručnim udruženjima, komorama, zavodima i agencijama, međunarodnim organizacijama i institucijama te tijelima Europske unije;
 • priprema prijedloge nacrta zakona i drugih propisa iz djelokruga rada; daje stručna mišljenja o načinu njihove provedbe;
 • podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu;
 • sudjeluje u izradi strateškog plana Ministarstva, definira i predlaže strateške ciljeve, prati pokazatelje uspješnosti iz djelokruga rada, nadzire provedu postavljenih strateških ciljeva, izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva i utvrđuje rizike,
 • surađuje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, a osobito sa ustrojstvenom jedinicom nadležnom za državni proračun vezano za korištenje sredstava iz programa Europske unije;
 • priprema odgovore na predstavke i pritužbe iz djelokruga rada;brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.