Stručno savjetovanje o Uredbi REACH – značaj zakonskog okvira Europske unije u sustavu zaštite od opasnih kemikalija

Pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi organizirano je 11.06.2008. stručno savjetovanje «REACH – značaj zakonskog okvira Europske unije u sustavu zaštite od opasnih kemikalija», koje je otvorio g. Nenad Lamer, dr.med., ravnatelj Uprave za sanitarnu inspekciju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Svrha toga savjetovanja bila je upoznavanje s REACH Uredbom kao novim zakonskim okvirom Europske Unije o sigurnom gospodarenju opasnim kemikalijama, te rasprava o značaju tog zakonskog okvira na zakonodavstvo i provedbu zakona od strane državne uprave, inspekcijskog nadzora, stručnih službi i institucija, te utjecaj na poslovanje privrede, posebice u pogledu statusa Hrvatske kao kandidata za članstvo u Europskoj uniji. Uz predstavnike Hrvatske gospodarske komore, predstavnika Slovenske gospodarske komore, savjetovanju je prisustvovalo preko 80 sudionika.

Novi europski pravni okvir za kemikalije, poznat kao REACH, donosi velike promjene i za državna tijela nadležna za područje kemikalija i za industriju koja će morati osigurati podatke o sigurnosti kemikalija i mogućim rizicima. Nakon dugogodišnjih savjetovanja na razini Europske unije, između Europske komisije, Europskoga parlamenta i Vijeća te svih zainteresiranih stranaka, a prije svega kemijske industrije i udruženja kemijske industrije, u prosincu 2006. godine donošena je Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH – kraćenica za Registration, Evaluation and Authorization of CHemicals) koja je stupila na snagu 1. lipnja 2007.

Uredbom REACH utvrđene su obveze proizvođača, uvoznika i daljnjih korisnika tvari (pojedinačno, u pripravcima i proizvodima) koje se proizvode ili uvoze u EU u količini jednakoj ili većoj od jedne tone. Na industriji je da prilikom proizvodnje, uvoza i uporabe tvari, odnosno njihovoga stavljanja na tržište postupa s odgovornošću i pažnjom koja je potrebna da se u realno predvidivim uvjetima osigura da ne dođe do štetnih učinaka na zdravlje ljudi i okoliš. Proizvođači i uvoznici dužni su osigurati podatke o svojstvima tvari koje proizvode, odnosno uvoze, te podatke koristiti kod ocjenjivanja rizika te utvrditi i preporučiti odgovarajuće mjere upravljanja rizikom. Svi ti podaci za postupak registracije dostavljaju se Europskoj Agenciji za kemikalije (ECHA) smještenoj u Helsinkiju, koja vodi centralnu bazu podataka o kemikalijama.

Postupak predregistracije tvari koje potpadaju pod Uredbu REACH je započeo 1.6.2008. i završava 1.12.2008. Budući da se radi o vrlo kompleksnom europskom zakonodavstvu koje je vrlo zahtjevno za industriju ali i regulatorna tijela, predviđeno je prijelazno razdoblje od 11 godina, uz uvjet da se tvar predregistrira, odnosno REACH će se za pojedine kategorije opasnih kemikalija uvoditi postupno i to prema utvrđenom stupnjevitom planu registracije.

Međutim, uzimajući u obzir pravnu prirodu uredbe kao sekundarnoga izvora prava Europske unije, tj. činjenicu da uredbe u cijelosti obvezuju i neposredno se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije bez obveze prenošenja u nacionalno zakonodavstvo, ta će se uredba u potpunosti primjenjivati u Republici Hrvatskoj tek sa postizanjem punopravnog članstva u Europskoj uniji. Do datuma stvarnoga pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, važit će postojeći Zakon o kemikalijama (NN 150/05 i 53/08) usklađen s važećim propisima Europske unije.

Kako Hrvatska nije članica Europske unije, mnogi su u nedoumici na koji način će i da li će REACH imati utjecaj na njihovo poslovanje. Važno je naglasiti da u ovom trenutku svi koji proizvode i izvoze kemijske tvari i preparate u Europsku uniju, oni koji proizvode ili uvoze u EU npr. građevinski materijal, elektroničke komponente, igračke ili prijevozna sredstva, koji sadrže posebno zabrinjavajuće tvari ili koji se ispuštaju prilikom njihove uporabe, u obvezi su uskladiti se s Uredbom REACH ukoliko žele tvari, preparate i proizvode stavljati na tržište EU. Ulaskom Republike Hrvatske u EU ista obveza odnosit će se i na uvoznike, formulatore proizvoda te na krajnje korisnike u Hrvatskoj.

Imajući u vidu kompleksnost tog novog europkog zakonodavstva, te specifičan položaj Hrvatske kao države kandidata za članstvo u Europskoj uniji, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi je kao nadležno tijelo za kemijsku sigurnost, smatralo potrebnim da organizira ovo savjetovanje, kako bi se svi subjekti, a posebice privredni subjekti na koje se odnosi REACH Uredba mogli što bolje pripremiti za primjenu tog novog zakonskog okvira. Rasprava je pokazala da većina gospodarskih subjekata još nije svijesna značaja tog novog zakonskog okvira na njihovo poslovanje.

Prije svega, za hrvatsku industriju je od izuzetne važnosti iskoristiti prednosti predregistracijskog procesa koji je započeo 1.6.2008. i završava 1.12.2008., čime se koriste pogodnosti stupnjevitog plana registracije, tj dobiva značajno na vremenu. Kako Hrvatska nije članica EU, industrija odnosno izvoznici ne mogu direktno obaviti predregistracijski proces već to za njih može obaviti predstavnik koji ima sjedište na području EU. Nakon što je tvar predregistrirana, proizvođač i uvoznik u EU mogu nastaviti obavljati proizvodnju i uvoz sve do završetka registracijskog perioda. U suprotnom, ako se preskoči predregistracija, koja nije obvezna ali se strogo preporučuje, kemijska tvar se ne može stavljati na tržište sve dok se na temelju podnesenog opsežnog tehničkog dosjea ne završi registracijski postupak i tvar ne registrira u ECHA-i.

Kako bi se industrija što bolje informirala o tom novom europskom pravnom okviru za kemikalije, te što bolje pripremila za promjene koje će to imati na njihovo poslovanje, zaključeno je da se kroz različite vidove komunikacije, putem interneta i postojećih portala (MZSS, HGK, HZT, i drugi), promotivnih obavijesti, profesionalnih udruženja i Hrvatske gospodarske komore, gospodarski subjekti upoznaju s REACH uredbom. U tom smislu je dogovorena i suradnja između relevantnih institucija kako bi se što više pomoglo hrvatskoj industriji da što lakše odgovori na zahtjeve tog novog europskog zakonodavstva. Svima se preporučuje da potraže informacije na web stranicama ECHA-e http://echa.europa.eu na kojima se dostupne opće informacije o REACH-u, vodiči s praktičnim informacijama i preporukama za predregistraciju i registraciju, o REACH-IT sustavu i IUCLID 5 važni za podnošenje dosjea ECHA-i. Uz to preporučuju se i stranice www.mzss.hr, www.hzt.hr, te obraćanje Hrvatskoj gospodarskoj komori ili drugim oblicima industrijskih udruženja koja zastupaju zajedničke interese.