Odluka o donošenju Nacionalnog plana opskrbe Republike Hrvatske lijekovima proizvedenim iz ljudske plazme 2019. – 2022.

NN 63/2019 (28.6.2019.), Odluka o donošenju Nacionalnog plana opskrbe Republike Hrvatske lijekovima proizvedenim iz ljudske plazme 2019. – 2022.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1243

Na temelju članka 1. stavka 2. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. lipnja 2019. godine donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU NACIONALNOG PLANA OPSKRBE REPUBLIKE HRVATSKE LIJEKOVIMA PROIZVEDENIM IZ LJUDSKE PLAZME
2019. – 2022.

I.

Donosi se Nacionalni plan opskrbe Republike Hrvatske lijekovima proizvedenim iz ljudske plazme 2019. – 2022., u tekstu koji je dostavilo Ministarstvo zdravstva aktom, klase: 011-02/18-11/56, urbroja: 534-02-1-2/2-19-27, od 12. lipnja 2019. godine.

II.

Zadužuje se Ministarstvo zdravstva da Nacionalni plan iz točke I. ove Odluke objavi na svojim mrežnim stranicama.

III.

Zadužuje se Ministarstvo zdravstva da o ovoj Odluci izvijesti nadležna tijela, nositelje provedbe Nacionalnog plana iz točke I. ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/75

Urbroj: 50301-27/20-19-5

Zagreb, 27. lipnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.